image

ชุมชนบากอง (Bakong My Village)

image
image
ชุมชนบากอง (Bakong My Village) เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตกิเขมรบากอง จังหวัดซีอำเม็ก ประเทศกัมพูชา ชุมชนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแนวคิดเชิงนิเวศและอยู่ในกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรอดรอยต่อภูมิประเทศกัมพูชา
ชุมชนบากองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรวมกลุ่มชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยว ที่นี่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เช่น การตกปลา การขี่เรือหรือรถพ่วงวัว การยิงปืนลมหรือธนู การเยี่ยมชมสวนดอกไม้ และการเข้าชมสวนผัก เป็นต้น
นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนบากองยังมีพื้นที่ให้บริการนั่งเล่นสำหรับนักท่องเที่ยว และมีร้านค้าที่นี่ที่มีเมนูอาหารทั้งเอเชียและตะวันตก โดยเนื้อสัตว์และผักที่ใช้ในอาหารจะถูกเลี้ยงขึ้นโดยชาวบ้านท้องถิ่น ซึ่งมีการเพาะปลูกแบบอินทรีย์และไม่ใช้สารเคมี ซึ่งทำให้อาหารมีคุณภาพและรสชาติที่อร่อยมากขึ้น
image
image